Skip to main content

Medezeggenschapsraad (MR)

 

De medezeggenschapsraad (M.R.) denkt mee over beleidszaken, betreffende de school, en ondersteunt, adviseert en volgt kritisch het beleid van de school. Zij doet dit vanuit het perspectief van de ouder en de leerkracht. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden, die de school betreffen, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een Medezeggenschapsreglement. In dit reglement staat ook aangegeven over welke aangelegenheden de M.R. advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de M.R. nodig hebben.Onze M.R. bestaat momenteel uit 5 leden; 2 leden vanuit het personeel en 3 ouders. De zittingsduur is 3 jaar, daarna kan een M.R.-lid zich herkiesbaar stellen. Zijn er meerdere kandidaten voor een open plek in de oudergeleding van de M.R., volgen er verkiezingen. Geïnteresseerde ouders kunnen als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen. De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Naast de MR voor onze school is er ook een GMR voor alle scholen die onder de Stichting BRAVOO vallen. Meer informatie kunt u vinden op de site van de GMR: https://www.stichtingbravoo.nl/organisatie/medezeggenschap