Skip to main content

Ons onderwijs

OBS de Springplank kleurt de toekomst van uw kind!
De Springplank is een openbare kindvriendelijke basisschool, waar kinderen zich spelend en lerend ontwikkelen. Het onderwijs wordt in een stimulerende omgeving en op een voor kinderen aantrekkelijke wijze aangeboden. Wij proberen alle kinderen tot een voor hen optimale prestatie te stimuleren. Sociaal gedrag van de leerlingen vinden wij heel belangrijk. De leerkracht speelt hierin een actieve, sturende rol. Hij/zij creëert een ‘warm’ klimaat in de groep, waarin leerlingen zich veilig voelen.

Wat mag u verwachten van OBS de Springplank?

 • Dat aan het echte leren zoals taal, lezen en rekenen veel aandacht wordt besteed, maar dat ook creatieve activiteiten zoals muziek, handvaardigheid en natuur en milieu een belangrijke plaats innemen;

 • Dat vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met informatiebronnen (onder andere computer) veel aandacht krijgen;

 • Dat rekening wordt gehouden met de soms grote individuele verschillen tussen kinderen; 

 • Dat kinderen leren en ervaren, dat zij opgroeien in een multiculturele samenleving. Het samen leren, samenwerken en zorgdragen voor elkaar staat dan ook centraal, waarbij iedereen de ruimte krijgt zichzelf te mogen zijn.

 • Modern en uitdagend onderwijs; wij gebruiken sinds schooljaar 2015-2016 tablets.


  Onze uitgangspunten zijn:

 • Kwalitatief hoogwaardig onderwijs maken we samen! 

 • Een actieve samenwerking met ouders vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.

 • Het werken op De Springplank staat in het teken van respect voor elkaar, waarbij iedereen de ruimte krijgt zichzelf te mogen zijn.

 • Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en het leren), en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.


De Springplank heeft in 2010 vastgesteld dat de volgende 5 kernwaarden richting geven aan het dagelijks handelen waarin zij herkend en erkend wil worden. Onze vijf kernwaarden geven richting geven aan het dagelijks handelen:

Respect: Begrip, waardering, een open houding, (willen) luisteren naar elkaar, open staan voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
Structuur: Regels en afspraken, overzichtelijk, eenheid. 
Samen: Betrokkenheid ouders, de school, dat zijn “wij”.
Vernieuwend: Moderne methodes, tablets en open staan voor ontwikkelingen.
Open: Leerlingen, ouders en leerkrachten voelen zich bij ons veilig, op hun gemak en “thuis”.