Skip to main content

Speciaal verlof

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Uw kind mag vanaf die dag niet meer zonder toestemming van de directeur thuis blijven.
In een aantal gevallen is het mogelijk om verlof te krijgen. Het gaat hier om situaties (gewichtige omstandigheden) die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. U kunt hierbij denken aan: huwelijk van familie, 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum of 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders/grootouders, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten.
Op grond van de leerplichtwet kan in principe geen verlof verleend worden voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Toch kan het voorkomen, dat het door uw beroep onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. In uitzonderlijke gevallen kan de directeur hier toestemming voor verlenen.
Bij de directeur kunt u een uitgebreide brochure krijgen over verlof. Lees de brochure over verlof goed door, zodat u weet waarvoor de directeur wel en geen verlof mag verlenen. De directeur mag tot 10 dagen over het verlof beslissen, als de aanvraag meer dan 10 lesdagen betreft, beslist de leerplichtambtenaar. Een verzoek tot verlof moet ruim van tevoren (6 weken) schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Speciale aanvraagformulieren zijn op school aanwezig. De verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld door de directeur, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar. 

Vakantie/verlof dat wordt genomen zonder toestemming van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Als de leerplichtambtenaar ongeoorloofd schoolverzuim constateert, zal er altijd een proces-verbaal worden opgemaakt.
Wanneer leerlingen, zonder bericht, afwezig zijn, zal de groepsleerkracht zo spoedig mogelijk, doch voor 9.00 uur of 13.45 uur contact opnemen met de ouders / verzorgers.