Activiteitencommissie

OUDERS GEVEN EXTRA KLEUR AAN DE SCHOOL Actieve ouders maken de school compleet Op OBS De Springplank hebben ouders zich verenigd in een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat momenteel uit een vijftal ouders. Zij organiseren het gehele jaar, samen met het team en zo nodig met hulpouders, verschillende festiviteiten voor de school. Uit de vrijwillige ouderbijdrage […]

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ALTIJD KEURIG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden Wij maken op OBS de Springplank gebruik van het continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag op school eten.   Een vlotte binnenkomst van alle leerlingen zorgt ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Bij de bel om 08.25 uur wachten de leerkrachten de leerlingen […]

Schoolgids

DOWNLOAD HANDIGE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS De Springplank is alle belangrijke informatie over de school samengebracht. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten e.d. Een erg handig overzicht dus. U kunt de […]

Schoolkalender

SCHOOLKALENDER Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS De Springplank worden weergegeven in de schoolkalender. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven. U kunt de schoolkalender als pdf-bestand downloaden. Hier vindt u de schoolkalender van dit schooljaar.

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ziekmelden

GEEF AFWEZIGHEID LEERLING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind voor 8.30 uur melden Indien uw kind in verband met ziekte thuis moet blijven, verzoeken wij u dringend om dit voor schooltijd aan ons door te geven. Wanneer het om een besmettelijke ziekte gaat, dient u de school hiervan eveneens in kennis te stellen. Wanneer kinderen […]

Ouderparticipatie

SAMEN MAKEN WE MEER MOGELIJK VOOR ONZE KINDEREN Ouderparticipatie Een goed contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Op OBS De Springplank vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en versterken in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er […]

Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK Medezeggenschapsraad OBS De Springplank De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bij zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten die inspraak of medezeggenschap hebben op de beslissingen van directie of bestuur van de school. In de wet is precies vastgelegd bij welke onderwerpen […]