EXTRA ONDERSTEUNING LEERLINGEN

Interne begeleiding

Het ondersteunen van de leerlingen op onze school is een teamverantwoordelijkheid. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen zich in de klas optimaal kunnen ontwikkelen. Soms is er meer ondersteuning nodig en zal de intern begeleider meekijken. Samen met de leerkracht zal bekeken worden waar aanpassingen gedaan kunnen worden om aan de onderwijsbehoeftes van de leerling te voldoen. Tevens kan er besloten worden expertise in te schakelen vanuit ons brede netwerk. Wanneer dit wenselijk is, wordt samengewerkt met o.a. logopedist, kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk. Samen met ouders, leerkracht en intern begeleider bespreken we hoe uw kind kan blijven groeien.

 

Onderwijsassistent

Het kan wenselijk zijn een leerling ook buiten de klas te begeleiden, om op een specifiek punt extra instructie te geven of intensiever in te oefenen. Denk hierbij aan het automatiseren van het leren lezen, het onthouden van de tafelsommen en het onder de knie krijgen van staartdelingen. De school beschikt over een onderwijsassistent om leerlingen hierbij individueel, of in kleine groepjes, te ondersteunen.

Dyslexie

De school heeft tot taak er alles aan te doen om goed lees- en spellingonderwijs te verzorgen. Daarbij hoort ook dat lees- en spellingproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat er bij een vertraagde ontwikkeling intensieve begeleiding wordt geboden. Voor een beperkte groep leerlingen is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling in de gezondheidszorg wenselijk. De bekostiging en uitvoering van beleid met betrekking tot ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) is onderdeel van het beleid jeugdzorg bij de gemeente Dongen. Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en verminderen van lees- en spellingproblemen.

 

Wanneer EED een reëel vermoeden heeft, dan ontvangen ouders een positief advies. Hiermee kunnen zij bij de gemeente Dongen een beschikking aanvragen voor vergoede diagnostiek. Met deze beschikking kan een gecontracteerde zorgaanbieder de leerling vervolgens onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt of er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede behandeling.

 

Schoolmaatschappelijk werk

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als uw kind het op school niet naar zijn zin heeft? Omdat het kind niet goed in z’n vel zit? Of omdat er thuis problemen zijn? Bijvoorbeeld relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding en/of financiële problemen. Schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de ondersteuning die de school aan de leerlingen biedt.
De schoolmaatschappelijk werker van het IMW (Entree Dongen) helpt u en uw kind bij deze problemen. Zij kijkt samen met u welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijst zij u naar de juiste instantie en begeleidt u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk. Via de intern begeleider kunt in contact komen met het schoolmaatschappelijk werk.

Regionaal Samenwerkingsverband Breda

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, bij voorkeur op een school in de eigen buurt. Die school moet ook de extra ondersteuning kunnen geven die sommige leerlingen nodig hebben. Om dat te realiseren en bekostigen werkt OBS De Springplank samen met Regionaal Samenwerkingsverband Breda. Op deze manier zorgen we er samen voor dat elk kind passend onderwijs krijgt.

 

Klik hier voor meer informatie.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo