EIGEN INITIATIEF EN ZELFSTANDIGHEID STIMULEREN

EDI-onderwijs

In de visie van OBS De Springplank levert de manier van lesgeven een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom worden de meeste lessen volgens het Effectieve Directe Instructiemodel (EDI) gegeven. Al onze leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. In de visie van EDI gaat een kind pas zelfstandig oefenen als de leerkracht zeker weet dat een kind dit kan. Lesdoelen worden dus tijdens instructie meerdermalen gecheckt op beheersing met behulp van een wisbordje.

 

De lessen hebben een duidelijke opbouw

  • Lesdoel uitleggen aan de hand van de actualiteit;
  • Concept en vaardigheid uitleggen;
  • De leerkracht doet voor;
  • De leerkracht en kinderen doen het samen;
  • De kinderen doen het samen;
  • Het kind doet het zelf en de leerkracht checkt of dit lukt.
Nadat de instructie voorbij is gaan de kinderen zelfstandig oefenen. Kinderen die meerdere fouten maken, gaan bij de leerkracht verder oefenen met behulp van materiaal of andere didactiek. Kinderen die de leerstof wel beheersen gaan verder met verrijkingsstof en het werken aan leerdoelen die nog meer oefening nodig hebben. Dit is voor ieder kind anders. Aan het einde van de dag bekijken de leerkrachten nogmaals de leerdoelen en plannen extra instructie in voor sommige kinderen. Doordat dit werkconcept vanaf groep 1 zo wordt vormgeven, voorkomen we hiaten in latere leerjaren.

Alles in 1 Wereld Oriëntatie

Sinds schooljaar 2019 wordt er gewerkt met de methode Alles in 1. Dit is een Wereld-Oriënterende methode die geïntegreerd wordt in vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek en taal. In de vijf thema’s per jaar worden de domeinen Techniek, Natuur, Geschiedenis, Cultuur en Aardrijkskunde behandeld. Binnen deze domeinen zijn elk jaar weer andere Thema´s, waardoor kinderen ieder jaar met nieuwe onderwerpen in aanraking komen.

 

In groep 4 maken de kinderen al kennis met Alles in 1 en de werkwijze hiervan. De thema’s zijn overzichtelijker en minder uitgebreid dan in de bovenbouw. Toch proberen we daar waar mogelijk de hele school aan te laten sluiten. De thema´s worden geopend of afgesloten met een bijeenkomst waarbij ouders welkom zijn. Dit kan variëren van een toneelstuk, een tentoonstelling tot een presentatie. Het is voor kinderen erg motiverend om hun ouders te laten zien wat ze allemaal hebben geleerd.

 

Zelfstandigheid en eigenaarschap

Het gevoel van eigenaarschap wordt vergroot door kinderen keuzes te bieden. Dit gebeurt bij verschillende vakken. Maar er wordt ook keuze geboden in de volgorde van werkzaamheden bij de kernvakken, of het tijdstip waarop een kind deze doet. Soms kunnen leerlingen kiezen of ze alleen werken of samen met anderen. OBS De Springplank stimuleert eigen initiatief en onderzoek van eigen leervragen van kinderen. Zo leren ze problemen oplossen, samenwerken, kritisch zijn, communiceren en presenteren. Door zelfsturing voelen kinderen meer verantwoordelijk voor hun werk en worden ze zelfstandiger. Op die manier bereiden we leerlingen erop voor later zelfstandig in vrijheid te leven en te werken.

KINDEREN HEBBEN EEN FANTASTISCHE TIJD OP SCHOOL

Geïntegreerd HB-onderwijs

OBS De Springplank heeft geen aparte plusklas, maar heeft het onderwijs dusdanig georganiseerd dat meer-en hoogbegaafde leerlingen binnen hun eigen groep op niveau aan hun doelen kunnen werken. Dit doen wij door het inzetten van Levelwerk en het inzetten van een grote diversiteit aan projecten en opdrachten. Planning, voldoen aan vooraf gestelde eisen, verdieping zoeken, brongebruik, doorzettingsvermogen en zelfreflectie zijn enkele voorbeelden van de executieve functies die wij bij deze leerlingen extra ontwikkelen. Wij toetsen vooraf, waardoor er enkel aan doelen wordt gewerkt die nog niet behaald zijn.

 

Daarnaast zijn er ieder jaar een aantal groep 8 leerlingen die op de woensdagen gebruik maken van de speciale verrijkingsklassen op het Dongemond College in Raamsdonksveer en het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout. Meer informatie en criteria kunt u vinden bij de leerkrachten van groep 8.

 

Engels

Goed Engels leren spreken, luisteren en schrijven is een belangrijk speerpunt in de bovenbouw. Wij werken vanaf groep 7 met de methode Stepping Stones. Deze methode wordt ook op veel VO-scholen gebruikt, waardoor een fijne doorgaande lijn ontstaat. Op deze wijze stromen de leerlingen met een zeer goede beheersing van de Engels taal uit naar het voortgezet onderwijs. Ook de reguliere lessen worden zo nu en dan in het Engels gegeven. Vanaf groep 5 wordt via onze WO-methode Alles in 1 al een mooie start gemaakt met de Engelse taal.

 

Kanjerlessen

OBS De Springplank is een gecertificeerde Kanjerschool. Alle leerkrachten hebben de speciale Kanjertrainingen gevolgd en weten precies hoe ze Kanjerlessen moeten geven. Kanjer gaat uit van preventie, een veilig en open schoolklimaat en de visie dat kinderen hun eigen gedrag kunnen sturen. Wij volgen gedurende het hele schooljaar een programma dat vanaf groep 1 t/m groep 8 een duidelijke opbouw heeft.

Kijk op kanjertraining.nl voor meer informatie.

 

ICT-onderwijs

Op OBS De Springplank werken we zowel digitaal als op papier. Vanaf groep 4 werken de kinderen met Snappet voor rekenen, taal en spelling op een tablet. Vanaf groep 5 gaan de kinderen op Chromebooks werken. Zo vergroten we de typvaardigheden, internetvaardigheden en richten ons op de ontwikkeling van mediawijsheid. Doordat er gewerkt wordt met de leerlingomgeving Miloo, geeft dit kinderen de mogelijheid om thuis verder te werken aan lessen, maar ook om instructies terug te kijken. Miloo biedt leerkrachten de mogelijkheid om nog beter te differentiëren, doordat gepersonaliseerd werk per kind kan worden klaargezet.

 

Extra begeleiding

Wanneer een kind op sommige momenten iets anders nodig heeft, dan bieden wij begeleiding op maat. Veel van die hulp vindt binnen de klassenstructuur plaats. Denk hierbij aan extra instructie, verrijkingsbegeleiding, evaluatiegesprekken e.d. Binnen de school is een onderwijsassistent actief,
die leerlingen extra kan begeleiden met het inoefenen van de leerstof. Als het nodig worden ambulante begeleiders ingezet. Zo kan het zijn dat een kind bijvoorbeeld extra huiswerkoefeningen krijgt.

SAMEN MAKEN WE DE SCHOOL

Leerlingvolgsysteem

Vanaf de zomer van 2020 werken wij met het Leerlingvolgsysteem Parnassys. In dit systeem staan alle rapportages, verslagen en andere gegevens van de kinderen. Via het ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind tussentijds volgen en de rapporten digitaal terugvinden. OBS De Springplank heeft 2 rapporten per jaar: de eerste rapport verschijnt eind januari en de tweede rapport aan het einde van het schooljaar.

 

Ouderbetrokkenheid 3.0

Samenwerken met ouders is essentieel voor de beste ontwikkeling van de kinderen. Samen vormen we een driehoek: ouders-kind-leerkracht. In het begin van ieder schooljaar houden wij een ouder-kind gesprek. In dit gesprek kunnen kind en ouder aangeven aan welke doelen ze graag zouden willen werken en hun verwachtingen uitspreken. Bovendien kunnen er tips worden uitgewisseld en contactmomenten worden afgesproken. Rapportgesprekken vinden niet op vaste momenten plaats, afspraken worden op aanvraag ingepland.

 

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS De Springplank en de inspectieverslagen. Ga naar website www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

Met sprongen vooruit door gedrevenheid.

OBS de Springplank is onderdeel van Stichting Bravoo